Jaarverslag werking VZW 2014

1. Atelierwerking

1.1. Lange Raamstraat 1

Het gebouw Lange Raamstraat 1 (voormalige kantoren van het Kadaster te Brugge) is eigendom van Wilma Project Development. De eigenaar wenst op deze site een woonproject te realiseren. In afwachting van het realiseren van dit bouwproject worden de gebouwen in bruikleen gegeven aan Entrakt. De KunstGroepBrugge VZW huurt vanaf 1 januari 2012 een deel van dit gebouw met de bedoeling om ateliers te verhuren aan lokale kunstenaars.

In het gebouw zijn in totaal 27 lokalen beschikbaar om als atelier ter beschikking te stellen. De bezettingsgraad was steeds hoger dan 25 lokalen per maand.  In het jaar 2014 zijn er 4 gebruikers die hun gebruik opgezegd hebben en zijn er 6 gebruikers bijgekomen.

Begin maart 2014 is voor de eerste keer een afrekening van het verbruik van het gebouw in de Lange Raamstraat ontvangen. Deze afrekening had betrekking op de periode tussen 01/01/2012 en 31/12/2013. Na discussie met Entrakt over de berekeningswijze en de betaalde voorschotten moest nog 3429,11 euro bijbetaald worden (het oorspronkelijk door Entrakt gevraagd bedrag was 6845,14 euro). Deze bijkomende kosten zijn verdeeld over alle huurders à rato van het gebruikte oppervlakte en hun huurperiode.

Om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw bijkomende betalingen zouden moeten gedaan worden zijn de bedragen voor de provisie voor alle lokalen vanaf 01/05/2014 verhoogd met zo’n 15 %. Tegelijkertijd is ook besloten om bijkomend aan elke gebruiker een maandvergoeding van 6 euro te vragen voor de kosten die betrekking hebbe op het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw (gangen, sanitair, trappenhall). Waar in het begin dit via een beurtrol verdeel is over alle gebruikers was dat, bij volledig gebruik van alle verdiepingen niet meer haalbaar en is besloten hiervoor 2 keer per maand iemand te betalen voor het onderhoud. Hiervoor is een overeenkomst gesloten via een interimbureau.

De basisovereenkomst voor elke gebruiker met Entrakt is ook omgezet van een “gebruiksovereenkomst” naar een “overeenkomst voor bezetting ter bede”. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn sterk vergelijkbaar met de gebruiksovereenkomst, belangrijkste verschil voor elke gebruiker is dat de opzegperiode nu zowel voor eigenaar als gebruiker op 1 maand geplaatst is (voorheen was de opzegperiode 3 maand voor de gebruiker en 1 maand voor de eigenaar).

1.2. Alternatieve locaties

Per 1 oktober 2014 heeft de eigenaar van het gebouw in de Lange Raamstraat 1 een geldige bouwvergunning verkregen voor het afbreken van delen van het gebouw en het bouwen van appartementen. Dit houdt in dat kan verwacht worden dat de overeenkomst met Entrakt voor tijdelijk gebruik van het gebouw in de nabije toekomst zou kunnen opgezegd worden.

Reeds lang hiervoor is de KunstGroepBrugge VZW op zoek gegaan naar alternatieve locaties in Brugge voor de verderzetting van de atelierwerking.

De leegstandsbeheerders actief in Brugge zijn gecontacteerd om de VZW voor te stellen als potentiële gebruiker van leegstaande gebouwen. Hieruit is nog geen concreet aanbod gekomen.

Er is eveneens onderhandeld met een private eigenaar van een pand waar een 5-tal ateliers konden beschikbaar gesteld worden. De eigenaar heeft uiteindelijk beslist om met een andere gebruiker samen te werken.

Er is door de VZW een beleidsnota voorgesteld aan het stadsbestuur van Brugge, waarbij voorgesteld is aan het bestuur om:

– een actief leegstandsbeleid in Brugge op te starten en dit zowel voor de panden in eigendom van de stad Brugge als t.o.v. private eigenaars met leegstand.

– het op te richten autonoom stadsontwikkelingsbedrijf een specifieke taakstelling te geven m.b.t. atelierwerking in panden “in transitie” naar een ander gebruik

-het leegstaande voormalige politiekantoor in de Hauwerstraat in afwachting van de realisatie van de nieuwe bestemming ter beschikking te stellen aan de KunstGroepBrugge VZW voor zowel tentoonstellingswerking, atelierwerking als workshopwerking.

Deze beleidsnota werd in eerste instantie positief ontvangen door de betrokken schepenen, waarbij bevestigd werd dat het voorstel tot ter beschikkingstelling van het gebouw aan de VZW zou ondersteund worden. Uiteindelijk heeft dit evenwel tot geen resultaat geleid:

– er is nog steeds geen leegstandsbeleid in Brugge

– het weliswaar opgericht autonoom stadsontwikkelingsbedrijf is op dit moment een lege doos zonder enige werking

– het gebouw in de Hauwerstraat is niet ter beschikking gesteld aan de KunstGroepBrugge VZW, maar wordt wel quasi permanent ter beschikking gesteld aan de eigen stadsdiensten en andere private organisaties voor tijdelijke tentoonstellingen en evenementen (dit evenwel wel op ad-hoc basis zonder ook hiervoor enige beleidsdoelstelling naar voor te schuiven of selectiecriteria uit te werken).

2. Tentoonstellingswerking

Naast de atelierwerking heeft de KunstGroepBrugge VZW ook als doelstelling om te ijveren voor ruimte voor Brugse Kunstenaars om te kunnen tentoonstellen. Dit uitgaande van de vaststelling dat het bestaande aanbod hiervoor in Brugge ofwel niet kwaliteitsvol genoeg is ofwel te duur is om realistisch te zijn voor het gros van de in Brugge actieve kunstenaars.

De VZW streeft er naar om jaarlijks een groepstentoonstelling van haar leden te organiseren. In 2014 werd hiervoor de vraag gesteld aan het Stadbestuur van Brugge om het leegstaande voormalige politiekantoor in de Hauwerstraat hiervoor te mogen gebruiken. Deze toelating werd verkregen en tussen 20 en 28 september 2014 werd de groepstentoonstelling op die plaats georganiseerd onder de titel “EXPOLITIE”.

Voor EXPOLITIE waren in totaal 44 kunstenaars uit Brugge en omgeving ingeschreven en mochten we in meer dan 1000 bezoekers verwelkomen gedurende de 6 dagen dat de tentoonstelling open was. Quasi het volledige gebouw was ingenomen dor de kunstenaars.

EXPOLITIE was voor Brugge een schot in de roos. Alhoewel we jammer genoeg het stadsbestuur niet konden overtuigen om een meer permanent karakter te geven aan het tijdelijk gebruik van dit gebouw door de KunstGroepBrugge VZW is in de praktijk het gebouw, sedert EXPOLITIE, quasi permanent in gebruik geweest voor tentoonstellingen en evenementen. Dit wijst er op zich op dat er in Brugge plaats en nood is voor een dergelijk multifunctioneel inzetbaar gebouw waar allerhande organisaties workshops, tentoonstellingen, evenementen, repetities, …. kunnen organiseren.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.