Statuten

Artikel 1. – Naam, oprichters en zetel

 

1.1 De vereniging wordt genoemd “KunstGroepBrugge VZW”. Zij is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden

 

1.2 De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Moerkerkse Steenweg 82, 8310 Sint-Kruis en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brugge.

 

Artikel 2. – Doel

 

2.1 De vereniging heeft tot doel kunstbeoefenaars te ondersteunen in hun creativiteit. Daaronder kan begrepen worden het aanbieden van werkruimte, het organiseren van tentoonstellingen, het aanbieden van communicatiekanalen, het stimuleren van contacten tussen kunstbeoefenaars, het aanbieden van vorming.

 

Er wordt een platform aangeboden voor alle mensen die op persoonlijke wijze creatief bezig zijn, als hobby, bijroep of professioneel,  uit Brugge zelf of uit de directe omgeving van Brugge.

 

2.2 De vereniging mag alle activiteiten ondernemen om haar maatschappelijk doel te realiseren, met inbegrip van het stellen van handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan het realiseren van het maatschappelijke doel.

 

Artikel 3. – Leden

 

3.1 Het aantal leden is onbeperkt met een minimum van drie.

3.2 Om deel uit te maken van de vereniging dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

a) het lidgeld jaarlijks betalen;

b) de uitgangspunten van de vereniging aanvaarden.

3.3 Leden die nalaten het lidgeld te betalen worden van rechtswege geacht ontslagnemend te zijn.

3.4 Nieuwe leden worden aanvaard met toestemming van het Bestuur. De uitsluiting van een lid kan slechts geschieden in de vormen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.

3.6 Ieder lid kan zijn ontslag indienen door middel van een schrijven aan de voorzitter. Het ontslag gaat in op het ogenblik van de verzendingsdatum en zal in een register van de leden worden ingeschreven. Ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen echter geen aanspraak maken op enig gedeelte van het maatschappelijk bezit van de vereniging.

3.7 Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden door het Bestuur ingeschreven in het register van de leden, dat op de zetel van de vzw wordt gehouden, binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

 

Artikel 4. – Algemene Vergadering

4.1  De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden.

4.2  Elk lid beschikt over één stem.

4.3  Een lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid op de   Algemene Vergadering.

4.4 De Algemene Vergadering is bevoegd voor de wijziging van de statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en van de begroting, de kwijting aan de bestuurders , het opstellen van een reglement van inwendige orde, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de vereniging.

4.5 De gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks samengeroepen in de loop van het eerste trimester ten einde de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het lopend jaar goed te keuren.

4.6 Een buitengewone Algemene Vergadering kan door het Bestuur worden samengeroepen telkens als het belang van de vereniging het vereist.

4.7 Het Bestuur is ertoe gehouden een buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen, telkens wanneer ten minste één vijfde van de leden er schriftelijk om verzoekt.

4.8 Oproepingen voor de Algemene Vergadering worden per email, ten laatste een week voor de vergadering verstuurd. De oproeping omvat de agenda van de vergadering. De agenda wordt bepaald door het Bestuur en wordt bij de oproepingsmail gevoegd. Elk voorstel van de leden wordt op de agenda gebracht.

4.9 Indien meer dan de helft van de leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen bijkomende agendapunten behandeld worden onder de rubriek “Varia”.

4.10 De Algemene Vergadering kan geldig beslissen als minstens de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met uitzondering voor de gevallen waar de wet een ruimere aanwezigheid vereist.

4.11 Indien er niet meer dan de helft van het leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient er een nieuwe Algemene Vergadering samengeroepen te worden, met dezelfde agenda, die geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.

4.12 Behalve wanneer de wet van 27 juni 1921 of deze statuten uitdrukkelijk anders vermelden, kan de Algemene Vergadering geldig beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

4.13 Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat op de eerstvolgende vergadering wordt goedgekeurd en vervolgens ondertekend door de Voorzitter. Deze verslagen worden bijgehouden in een speciaal register. Uittreksels uit het verslag bestemd voor derden worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 5. – Het Bestuur

 

5.1  De vereniging wordt bestuurd door een  Bestuur van minstens drie leden, benoemd door de Algemene Vergadering.

 

5.2  De leden van het Bestuur worden verkozen voor onbepaalde tijd.

5.3   De leden van het Bestuur worden niet bezoldigd, zij kunnen eventueel een vergoeding van hun kosten bekomen, mits voorafgaandelijke goedkeuring door de andere bestuursleden.

5.4   Benoeming, het ontslag en de afzetting van een bestuurder wordt binnen één maand voor publicatie overgemaakt aan het Belgische Staatsblad.

5.5 Het Bestuur beslist zelf over de functies binnen haar schoot.

5.6  Het Bestuur wordt samengeroepen door de Voorzitter of door minstens twee bestuurders

5.7   Oproepingen voor het Bestuur worden per email verstuurd, ten laatste 1 week voor de vergadering. De oproeping bevat ook de agenda voor de vergadering. De agenda wordt opgesteld door de Voorzitter, maar ieder bestuurslid heeft het recht punten op de agenda te laten plaatsen.

5.8   Het Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, bij diens afwezigheid door de een van de andere bestuursleden.

5.9  Het Bestuur vergadert geldig wanneer ten minste 3 bestuurders aanwezig zijn.

5.10 Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat wordt goedgekeurd en vervolgens ondertekend door de Voorzitter. Deze verslagen worden per omgaande aan de leden via mail doorgestuurd en worden bijgehouden in een speciaal register.

 

Artikel 6. – Bevoegdheden

 

6.1 Het Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar bij alle gerechtelijk en buitengerechtelijke handelingen. Het Bestuur treedt op als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Het is bevoegd voor alle handelingen, van bestuur en van beschikking, niets uitgezonderd, met inbegrip van het vervreemden van roerende of onroerende goederen, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, voor alle handels en bankverrichtingen.

6.2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering, worden uitgeoefend door het Bestuur.

6.3 Het Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan een gevolmachtigde derde.

6.4 Tegenover derden volstaat opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

6.5 De stukken van het dagelijkse bestuur worden geldig ondertekend door de Voorzitter of door een daartoe aangeduid bestuurder, of door een gevolmachtigde derde.

 

Artikel 7. – Rekeningen

 

7.1 Het dienstjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

7.2 De inkomsten van de vereniging kunnen bestaan uit :

– lidmaatschapsbijdragen;

– de winsten verwezenlijkt door de inrichting van activiteiten zoals omschreven in artikel 2 van de statuten;

– de giften;

– de winsten gerealiseerd door eventuele commerciële activiteiten bedoeld om de vereniging werkingsmiddelen voor de realisatie van haar maatschappelijk doel te bezorgen.

7.3  De boekhouding van de inkomsten en uitgaven dient nauwkeurig bijgehouden te worden.

7.4 Op de eerste Algemene Vergadering in het jaar legt het Bestuur de balans en de resultatenrekening van het verlopen dienstjaar en de begroting van het lopend dienstjaar ter goedkeuring voor.

7.5 De goedkeuring van de rekeningen en van de begroting impliceert de ontlasting voor de leden van het Bestuur.

 

Artikel 8. – Ontbinding

 

8.1 De vereniging kan nooit gehouden zijn tot méér dan het totaal van haar netto-actief.

8.2 In geval van vrijwillige ontbinding, zal de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden bepalen.

8.3 De bestemming van de activa, na vereffening van de schulden, zal bepaald worden door de Algemene Vergadering, maar dient in ieder geval tot een belangeloze doelstelling te worden aangewend.

 

Artikel 9. – Varia

 

Voor al wat niet expliciet door deze statuten geregeld wordt, is de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.