Kadasterend

Vandaag definitief de deur van de Lange Raamstraat 1 achter ons toegetrokken. Vier jaar, tien maand en achttien dagen hebben we hier 28 ateliers kunnen aanbieden aan creatief Brugge.  In die periode hebben 78 kunstenaars kunnen gebruik maken van deze voor Brugge unieke locatie. We hopen dat iedereen ondertussen een goede werkplek gevonden heeft en hopen ook ooit in de toekomst opnieuw ateliers te kunnen aanbieden.

Als kunstenaars een gebouw verlaten dan blijft er wel iets achter …

_dsc4490
_dsc4487

_dsc4485

_dsc4482

 

_dsc4481

 

_dsc4478

 

_dsc4476

 

_dsc4471

 

_dsc4468

 

_dsc4467

 

_dsc4466

KGB Dakloos

De gebruiksovereenkomst van KunstGroepBrugge VZW voor de gebouwen van het voormalig kadaster in de Lange Raamstraat is opgezegd vanaf 17 oktober 2016. De nieuwe eigenaar wenst binnenkort grondige verbouwingswerken op te starten.  Door deze opzeg komt er een einde aan bijna 5 jaar atelierwerking op deze locatie.  Activiteiten die wij nog in het vooruitzicht stelden, zijn noodgedwongen afgelast.

Het gebruik van het voormalig kadastergebouw als atelierruimte startte op 1 januari 2012. In die periode zijn in totaal 61 gebruiksovereenkomsten gesloten en waren er in totaal 78 kunstenaars die gedurende korte tot lange periodes gebruik gemaakt hebben van een atelier. Er zijn op dit moment nog 3 gebruikers die er van de eerste dag bij waren. Door deze opzeg komen er in Brugge op de slag 25 kunstenaars bij die niet langer beschikken over een treffelijk atelier. Zij zich voegen zich nu bij tientallen anderen die vergeefs zoeken naar geschikte atelierruimte in Brugge.

Door de stopzetting van het gebruik van de Lange Raamstraat verdwijnt opnieuw een locatie waar creatief Brugge aan de slag kon. De KunstGroepBrugge vzw, die instond voor de exploitatie van het gebouw, poogt sinds verschillende jaren zonder resultaat om de nood aan betaalbare ateliers én tentoonstellingsruimtes in Brugge aan te kaarten. Aangezien aankloppen bij de overheid tot op heden tot niks geleid heeft doet KunstGroepBrugge thans een rechtstreekse oproep aan alle eigenaars van leegstaande panden in Brugge.

KunstGroepBrugge hoopt met geïnteresseerde eigenaars verder te kunnen nadenken over een Toekomst voor Brugge waar ook ruimte is voor creatie.  Als bestaande organisatie hebben wij ruimschoots bewezen, en willen wij nog verder bewijzen dat een tijdelijke overeenkomst mogelijk is om kunstenaars nuttige atelierruimte aan te bieden. Gezien onze ervaring en flexibiliteit kan onze werking instaan voor een volwaardig gebruik van een gebouw dat momenteel in onbruik is geraakt.

Wie voor een laatste keer wil zien hoe deze plek zijn plaats had in creatief Brugge is welkom tijdens het weekend van Buren bij Kunstenaars op 14, 15 en 16 oktober.

 

EXPOLITIE II

Front_ExpoloitieII

KunstGroepBrugge VZW organiseert voor het tweede jaar op rij een expositie van Brugse kunstenaars, in de kantoren van het leegstaande politiekantoor, Hauwerstraat 3, te Brugge.

EXPOLITIE II kan u op twee manieren bezoeken. Enerzijds is er een selectie van werken van de deelnemers. Anderzijds stellen we ook graag onze eigen werking voor. KunstGroepBrugge VZW zoekt, vindt en benut ruimte voor lokale kunst en kunstenaars.

31 creatievelingen stellen zich aan u voor, binnen dit platform voor kunst in Brugge. Wij maken graag kennis met u.

Op 19-20 en 26-27 september 2015, telkens van 10:00 tot 18:00

Zoek u ook ruimte voor kunst ? KunstGroepBrugge VZW is er voor u.

EXPOLITIE II stelt u voor:

Friedel Sarazijn

Peter Six

Marc Troffaes

Gretel Vyvey

Chris De Clercq

Martina Träger

Jean Blommaert

Pedro

Heinz Walcarius

Marie-Anne Cleppe

Julia Saey

Robin Schillewaert

Joke Debaere

Igor Demeyer

Anne Vandendaele

Chris Masson

Martine Duprez

Stan Cepe

Anastasiya Rybina

Margarita Roza Tamindarova

Luc Bacque

Lilianne Decuypere

Bea Steen

Magda Steen

Francine Steen

Leen Tack

Lies Meuleman

Hendrik Vanwalleghem

Lut Weymans

Annie Daenens

Maria Criztina Pereira

Jaarverslag werking VZW 2014

1. Atelierwerking

1.1. Lange Raamstraat 1

Het gebouw Lange Raamstraat 1 (voormalige kantoren van het Kadaster te Brugge) is eigendom van Wilma Project Development. De eigenaar wenst op deze site een woonproject te realiseren. In afwachting van het realiseren van dit bouwproject worden de gebouwen in bruikleen gegeven aan Entrakt. De KunstGroepBrugge VZW huurt vanaf 1 januari 2012 een deel van dit gebouw met de bedoeling om ateliers te verhuren aan lokale kunstenaars.

In het gebouw zijn in totaal 27 lokalen beschikbaar om als atelier ter beschikking te stellen. De bezettingsgraad was steeds hoger dan 25 lokalen per maand.  In het jaar 2014 zijn er 4 gebruikers die hun gebruik opgezegd hebben en zijn er 6 gebruikers bijgekomen.

Begin maart 2014 is voor de eerste keer een afrekening van het verbruik van het gebouw in de Lange Raamstraat ontvangen. Deze afrekening had betrekking op de periode tussen 01/01/2012 en 31/12/2013. Na discussie met Entrakt over de berekeningswijze en de betaalde voorschotten moest nog 3429,11 euro bijbetaald worden (het oorspronkelijk door Entrakt gevraagd bedrag was 6845,14 euro). Deze bijkomende kosten zijn verdeeld over alle huurders à rato van het gebruikte oppervlakte en hun huurperiode.

Om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw bijkomende betalingen zouden moeten gedaan worden zijn de bedragen voor de provisie voor alle lokalen vanaf 01/05/2014 verhoogd met zo’n 15 %. Tegelijkertijd is ook besloten om bijkomend aan elke gebruiker een maandvergoeding van 6 euro te vragen voor de kosten die betrekking hebbe op het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw (gangen, sanitair, trappenhall). Waar in het begin dit via een beurtrol verdeel is over alle gebruikers was dat, bij volledig gebruik van alle verdiepingen niet meer haalbaar en is besloten hiervoor 2 keer per maand iemand te betalen voor het onderhoud. Hiervoor is een overeenkomst gesloten via een interimbureau.

De basisovereenkomst voor elke gebruiker met Entrakt is ook omgezet van een “gebruiksovereenkomst” naar een “overeenkomst voor bezetting ter bede”. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn sterk vergelijkbaar met de gebruiksovereenkomst, belangrijkste verschil voor elke gebruiker is dat de opzegperiode nu zowel voor eigenaar als gebruiker op 1 maand geplaatst is (voorheen was de opzegperiode 3 maand voor de gebruiker en 1 maand voor de eigenaar).

1.2. Alternatieve locaties

Per 1 oktober 2014 heeft de eigenaar van het gebouw in de Lange Raamstraat 1 een geldige bouwvergunning verkregen voor het afbreken van delen van het gebouw en het bouwen van appartementen. Dit houdt in dat kan verwacht worden dat de overeenkomst met Entrakt voor tijdelijk gebruik van het gebouw in de nabije toekomst zou kunnen opgezegd worden.

Reeds lang hiervoor is de KunstGroepBrugge VZW op zoek gegaan naar alternatieve locaties in Brugge voor de verderzetting van de atelierwerking.

De leegstandsbeheerders actief in Brugge zijn gecontacteerd om de VZW voor te stellen als potentiële gebruiker van leegstaande gebouwen. Hieruit is nog geen concreet aanbod gekomen.

Er is eveneens onderhandeld met een private eigenaar van een pand waar een 5-tal ateliers konden beschikbaar gesteld worden. De eigenaar heeft uiteindelijk beslist om met een andere gebruiker samen te werken.

Er is door de VZW een beleidsnota voorgesteld aan het stadsbestuur van Brugge, waarbij voorgesteld is aan het bestuur om:

– een actief leegstandsbeleid in Brugge op te starten en dit zowel voor de panden in eigendom van de stad Brugge als t.o.v. private eigenaars met leegstand.

– het op te richten autonoom stadsontwikkelingsbedrijf een specifieke taakstelling te geven m.b.t. atelierwerking in panden “in transitie” naar een ander gebruik

-het leegstaande voormalige politiekantoor in de Hauwerstraat in afwachting van de realisatie van de nieuwe bestemming ter beschikking te stellen aan de KunstGroepBrugge VZW voor zowel tentoonstellingswerking, atelierwerking als workshopwerking.

Deze beleidsnota werd in eerste instantie positief ontvangen door de betrokken schepenen, waarbij bevestigd werd dat het voorstel tot ter beschikkingstelling van het gebouw aan de VZW zou ondersteund worden. Uiteindelijk heeft dit evenwel tot geen resultaat geleid:

– er is nog steeds geen leegstandsbeleid in Brugge

– het weliswaar opgericht autonoom stadsontwikkelingsbedrijf is op dit moment een lege doos zonder enige werking

– het gebouw in de Hauwerstraat is niet ter beschikking gesteld aan de KunstGroepBrugge VZW, maar wordt wel quasi permanent ter beschikking gesteld aan de eigen stadsdiensten en andere private organisaties voor tijdelijke tentoonstellingen en evenementen (dit evenwel wel op ad-hoc basis zonder ook hiervoor enige beleidsdoelstelling naar voor te schuiven of selectiecriteria uit te werken).

2. Tentoonstellingswerking

Naast de atelierwerking heeft de KunstGroepBrugge VZW ook als doelstelling om te ijveren voor ruimte voor Brugse Kunstenaars om te kunnen tentoonstellen. Dit uitgaande van de vaststelling dat het bestaande aanbod hiervoor in Brugge ofwel niet kwaliteitsvol genoeg is ofwel te duur is om realistisch te zijn voor het gros van de in Brugge actieve kunstenaars.

De VZW streeft er naar om jaarlijks een groepstentoonstelling van haar leden te organiseren. In 2014 werd hiervoor de vraag gesteld aan het Stadbestuur van Brugge om het leegstaande voormalige politiekantoor in de Hauwerstraat hiervoor te mogen gebruiken. Deze toelating werd verkregen en tussen 20 en 28 september 2014 werd de groepstentoonstelling op die plaats georganiseerd onder de titel “EXPOLITIE”.

Voor EXPOLITIE waren in totaal 44 kunstenaars uit Brugge en omgeving ingeschreven en mochten we in meer dan 1000 bezoekers verwelkomen gedurende de 6 dagen dat de tentoonstelling open was. Quasi het volledige gebouw was ingenomen dor de kunstenaars.

EXPOLITIE was voor Brugge een schot in de roos. Alhoewel we jammer genoeg het stadsbestuur niet konden overtuigen om een meer permanent karakter te geven aan het tijdelijk gebruik van dit gebouw door de KunstGroepBrugge VZW is in de praktijk het gebouw, sedert EXPOLITIE, quasi permanent in gebruik geweest voor tentoonstellingen en evenementen. Dit wijst er op zich op dat er in Brugge plaats en nood is voor een dergelijk multifunctioneel inzetbaar gebouw waar allerhande organisaties workshops, tentoonstellingen, evenementen, repetities, …. kunnen organiseren.

EXPO-LITIE strikes again !

De KunstGroepBrugge VZW heeft van het stadsbestuur van Brugge opnieuw toelating gekregen voor het gebruik van het voormalig politiekantoor in de Hauwerstraat voor een tentoonstelling van Brugse kunstenaars. Nadere informatie over de organisatie en de inschrijvingsvoorwaarden volgt binnenkort. Noteer alvast de volgende data:

– vrijdag 18 september 2015, vernissage

– 19 en 20 september 2015

– 25, 26 en 27 september 2015

 

EXPO-LITIE: dat smaakt naar meer !

EXPO-LITIE is een schot in de roos geweest en dat vooral door de kwaliteit van wat we konden bieden aan de bezoekers. Je merkte het tweede week-end al dat de dmon-aan-mond-reclame haar werk gedaan had. We konden uiteindelijk een pak bezoekers verwelkomen:

Zaterdag 20/09       116
Zondag 21/09          202
Donderdag 25/09   63
Vrijdag 26/09          102
Zaterdag 27/09        161
Zondag 28/09          393

Totaal                        1037

Hopelijk tot volgend jaar, misschien bij een andere EX!

 

DSC_6690

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

DSC_6760

 

DSC_6759

 

DSC_6691

 

DSC_6796

 

DSC_6706

 

DSC_6843

 

DSC_5301

EXPO-LITIE geopend

“Eindelijk is het negentien september ! Eindelijk kunnen we EXPO-LITIE openen. De laatste weken zijn druk geweest, maar het was de moeite waard.

Het begon als een stoute droom: wat als we de stad zouden vragen of we mogen gebruik maken van het ex-politiekantoor aan het beursplein om er een tentoonstelling te organiseren ? Dankzij schepenen Lalloo en Hoste was de vraag even snel beantwoordt als gesteld: ja we mochten.

Dan begonnen de zorgen pas. Krijgen we dat immense gebouw wel vol ? Geen nood, ook op één of twee verdiepingen moet dat lukken. Een goede vier maand later zijn er hier meer dan veertig kunstenaars en vullen we niet alleen vier volledige verdiepingen, we nemen er voor de zekerheid de kelder nog bij. We hebben jong en oud, we hebben academisch geschoold en autodidact. We hebben schilderkunst, fotografie, brons, keramiek, … Kortom: we hebben een staalkaart van wat leeft in de kunsten in Brugge en omgeving.

Als KunstGroepBrugge VZW, beter bekend als de KGB, kunnen we alleen maar tevreden zijn. Onze doelstelling is om kunstenaars uit Brugge ruimte te geven. Ruimte om te werken, ruimte om zichzelf te zijn, ruimte om te zoeken, ruimte om te mislukken, ruimte om zich kenbaar te maken, ruimte om kennis uit te wisselen. We hebben reeds twee en een half jaar het ex-kadastergebouw op Sint-Gillis, waar we 28 ateliers kunnen aanbieden aan kunstenaars en waar we al een tijdje met een wachtlijst zitten. Met deze tweede EX, het EX-Politiekantoor als een tentoonstellingsruimte kunnen we eindelijk doen wat we daarvoor moeilijk konden: op een betaalbare manier exposeren.

Wij willen hiermee duidelijk ook een lans opsteken om na te denken over wat je met EX-en kunt doen. Of zoals men in het Engels zo mooi zegt: wat te doen met „Meanwhile Places „ ? Een stad heeft altijd lege plekken, lege gebouwen. Plaatsen die wachten op een nieuw gebruik, plaatsen die wachten op een investeerder, plaatsen die wachten op een vergunning. Laat die plaatsen nuttig zijn. Ook als „tussendoortje” kunnen ze iets betekenen, kunnen ze zelfs veel betekenen. Het hoeven niet altijd hippe „pop-up-stores” te worden. Kunstenaars hebben ruimte nodig, creatieve mensen zijn het kloppend hart van een stad. Voor je hart moet je toch ruimte hebben ?

Hier is nu zeer tijdelijk een plaats voor kunstenaars. Over vier verdiepingen en de kelder van dit tijdelijke KGB-hoofdkwartier kun je zien wat er leeft in Brugge en omgeving. Geniet er van.”

Met deze woorden kon ik als voorzitter EXPO-LITIE openen. Wat vooral deugd doet is de vele mensen die de tentoonstelling verlaten en die zeggen “Het was zeer goed”, “Het was verassend”, “Wat een kwaliteit”, “Ik kom volgende week terug, want ik heb nu geen tijd gehad om alles te zien (na twee uur rondgelopen te hebben …). Daarvoor doen we het en dit is vooral een pluim op de hoed van alle deelnemende kunstenaars

EXPOlitie: de namen


Flyer_EXPOlitie - A5_voorkant

 

 

Hauwerstraat 3
8000 Brugge

20 september 2014 10:00 – 18:00
21 september 2014 10:00 – 18:00
25 september 2014 14:00 – 18:00
26 september 2014 14:00 – 21:00
27 september 2014 10:00 – 18:00
28 september 2014 10:00 – 18:00

 

Akie Mahdaoui

 Anastasiya Rybina

 Annelies Meuleman

Bart Vinckier

 Bea Steen

 Bieke Moors

 Chris Masson

Daniel Dehulster

Etienne Mouton

 Fernand Thienpondt

 Francine Steen

Frank Vanden Broucke

 Gretel Vyvey

 Hans Goossens

Hendrik Van Walleghem

 Henk Tromp

Herbert Monsieur

 Igor De Meyer

Inge Gastmans

Janneke Neele

 Jean Blommaert

Jeanine Dierckens

Jenny Gouwy

 Johan Reynaert

 Joke De Baere

Leen Tack

 Liliane Decuypere

 Luc Bacque

Luc Vande Voorde

 Ludo Goderis

 Lut Vandenberghe

Marc Troffaes

 Margarita Tamindarova

Nelly Van den Broeck

 Nicole Minu

Pedro

Peter Six

Sam De Baere

Santiago Dewaele

Stan Cepe

Susan Ball

Tony Elyn

 Valérie Decleer

 VZW Oranje

 

 

 

 

 

EXPOlitie

De KunstGroepBrugge VZW is heel blij dat ze van het stadsbestuur van Brugge de toelating en de medewerking gekregen heeft om een tentoonstelling van haar leden te organiseren in het voormalige politiekantoor in de Hauwerstraat (t.h.v. het Beursplein en’t Zand).

Deze expositie, die we EXPOlitie, noemen, gaat door van 19 tot 28 september 2014. Elke exposerende kunstenaar krijgt er zijn eigen lokaal en kan zijn eigen tentoonstelling opbouwen. Zo bieden we maximaal de kans aan alle deelnemende kunstenaars om hun werk het best tot zijn recht te laten komen.

Er zal tijdens EXPOlitie veel volk op de been zijn op het Zand en omgeving aangezien tijdens de tentoonstellingsperiode zowel de jaarlijkse brocante-markt als autovrije zondag gepland zijn. De locatie en de periode biedt dus aan de deelnemende kunstenaars de kans om een breed publiek te bereiken.

We hopen hiermee al onze leden, kunstenaars wonende, werkende of afkomstig van Brugge en omgeving, een kans te bieden om hun werk aan een breed publiek kenbaar te maken en tegelijkertijd aan te te kunnen tonen dat veel mensen in Brugge op een creatieve manier bezig zijn.

Meer info over EXPOlitie, via het tentoonstellingsreglement en het inschrijvingsformulier:

Reglement EXPOlitie

Inschrijvingsformulier EXPOlitie

 

 

 

Lange Raamstraat opnieuw quasi volzet

Eén maand nadat we beslisten een extra verdieping te verhuren is die verdieping opnieuw reeds quasi volzet: er zijn nog maar twee lokalen beschikbaar. We mochten als nieuw huurders verwelkomen: Marieke Sigin, Heidi Steffes, Martina Träger, Raphaël Vandevyvere, Serge Van Rijzeghem, Dean Recoules, Anne Callebaut & Maximiliaan Verswijvelt-Boudens.

Het blijft dus duidelijk dat er wel degelijk vraag is naar een dergelijk aanbod in Brugge.  We blijven dan ook zoeken naar ruimte voor kunst in Brugge: letterlijk en figuurlijk !