Nieuwe mogelijkheid voor ateliers in Brugge

Zojuist vernomen dat Entrepot een tijdelijk huurovereenkomst gesloten heeft met de eigenaar van het vroegere gebouw van de gouverneur op de Burg in Brugge om het gebouw te gebruiken als tijdelijke atelierruimte in Brugge. We zijn blij dat op deze manier Entrepot bijdraagt tot het aanbieden van atelierruimtes in Brugge en we zijn er van overtuigd dat Entrepot hier een goede invulling voor de (jonge) kunstenaars in Brugge zal kunnen aan geven.

We zijn minder gelukkig met de manier waarop in Brugge met “de geëngageerde burger” omgegaan wordt. KunstGroepBrugge VZW probeert al jaren een atelierbeleid in Brugge op de agenda te plaatsen. We werken enthousiast mee aan initiatieven zoals “De Toekomst van Brugge”, we proberen private eigenaars te overtuigen om mee te werken aan het aanbieden van atelierruimtes in Brugge. Pas onlangs gaven we nog aan het stadsbestuur (in het debat in Entrepot rond nood aan atelierruimtes in Brugge) een lijst van potentiële locaties in Brugge voor atelierruimtes. Het ex-gouvernemntsgebouw op de Burg was er eentje van. Schepen Demon zei na de vergadering: goede suggesties, wel zullen zeker contact nemen met die eigenaar. In dat is blijkbaar inderdaad gebeurt, alleen zoals al jaren het geval is in Brugge, die contactname was er voor eigen gewin. Het is bijzonder grof dat de schepen vandaag aan Focus letterlijk zegt: “Zoals we in het verleden voor onze kunstenaars gezorgd hebben in het kadaster en in Die Keure, doen we dat nu opnieuw hier” : noch de mensen in Die Keure, noch wij in het Kadaster, hebben enige medewerking van de stad Brugge ontvangen.

Soit: een nieuw atelieraanbod is beter dan geen atelieraanbod ! 
Allen daarheen !

Tentoonstellingsmogelijkheid in Ottentic

De KunstGroepBrugge VZW biedt u, in samenwerking met Ottentic, de mogelijkheid om uw werk tentoon te stellen.

Ottentic is een nieuw horeca-concept voor Brugge en u kunt daar, als lid van de KunstGroepBrugge VZW, uw werk tentoonstellen. Ottentic is gelegen in de Hauwerstraat 15 te Brugge (nabij Beursplein en ’t Zand).
In Ottentic zijn er drie verdiepingen waar uw werk kan opgehangen worden en is er ook mogelijkheid tot tentoonstellen van beelden (sokkels kunnen gehuurd worden). Als u de ruimtes in Ottentic wenst te bezichtigen, kan u altijd gaan kijken: op zaterdagvoormiddag tussen 10 en 13 uur is Ottentic open. Meer info over het concept van Ottentic: http://www.ottentic.be
De kostprijs voor een tentoonstelling is 250 euro voor 8 weken. Daarmee heeft u alle ruimtes in Ottentic. U kan de ruimtes ook delen met iemand anders. In deze kostprijs is inbegrepen:
– de organisatie van een vernissage, inclusief voor 100 euro drankjes (bijkomend drankverbruik wordt verrekend a rato van de prijzen in Ottentic).
– 50 affiches
– 100 uitnodigingskaartjes

Er wordt geen percentage op de verkoop van uw werk gevraagd.

Bent u hierin geïnteresseerd, geef dan een seintje via info@kunstgroepbrugge.be.

Cultuurkuur samen Sint-Andreasinstituut

Een aantal leden van KunstGroepBrugge VZW hebben dit voorjaar tezamen met leerlingen van het vierde leerjaar van het Sint-Andreas Instituut een cultuurproject uitgewerkt onder de noemer “Een kijk in, op en uit de torens van Brugge”. Zsuzanna Botos, Anastasiya Rybina, Marc Troffaes en Jean Blommaert werkten samen met de leerlingen rond “de torens van Brugge”. Ga dat bekijken op de opendeurdag van de school op 22 april. We hopen als VZW ook in de toekomst mee te kunnen werken aan dergelijke projecten waar kinderen kunnen kennis maken met kunstbeleving en kunstcreatie.

Cultuurkuur

 

P1010217

Jaarverslag 2016

  1. Atelierwerking

 

1.1. Lange Raamstraat 1

 

Het gebouw Lange Raamstraat 1 (voormalige kantoren van het Kadaster te Brugge) is eigendom van een projectontwikkelaar. De eigenaar wenst op deze site een woonproject te realiseren. In afwachting van het realiseren van dit bouwproject worden de gebouwen in bruikleen gegeven aan Entrakt. De KunstGroepBrugge VZW huurt vanaf 1 januari 2012 een deel van dit gebouw met de bedoeling om ateliers te verhuren aan lokale kunstenaars.

 

In het gebouw zijn in totaal 27 lokalen beschikbaar om als atelier ter beschikking te stellen, als volgt verdeeld:

–          gelijkvloers:               8 lokalen

–          1ste verdieping:         9 lokalen

–          2de verdieping:          10 lokalen

 

De evolutie van het gebruik in de Lange Raamstraat 1 in 2016:

–          januari 2016             26 lokalen

–          februari 2015           26 lokalen

–          maart 2015             27 lokalen

–          april 2015                 27 lokalen

–          mei 2015                   27 lokalen

–          juni 2015                   23 lokalen

–          juli 2015                    22 lokalen

–          augustus 2015        22 lokalen

–          september 2015      14 lokalen

–          oktober 2015            11 lokalen

 

De gebruiksovereenkomst met Entrakt werd door de eigenaar opgezegd met uitwerking op 15 oktober 2016.

 

1.2. Alternatieve locaties

 

De leegstandsbeheerders actief in Brugge zijn gecontacteerd om de VZW voor te stellen als potentiële gebruiker van leegstaande gebouwen. Hieruit is nog geen concreet aanbod gekomen.

 

Er is onderhandeld met twee private eigenaars maar daaruit zijn eveneens geen concrete gebruiksmogelijkheid ontstaan.

 

Er is door de VZW in mei 2016 een project ingediend in het kader van de opriep via het project “De Toekomst van Brugge”. Deze oproep betrof een voorstel van gebruik van delen van de Godelieve-abdij (in de Boeveriestraat). Dit voorstel omvatte:

– het inrichten en exploiteren van 16 ateliers

– het inrichten en exploiteren van een workshopruimte

– het inrichten en exploiteren van een tentoonstellingsruimte

– het organiseren van één tuintentoonstelling van beeldhouwwerken

 

Tot op heden is geen enkel antwoord noch reactie gekomen op ons ingediend voorstel. Er is overigens ook op geen enkele manier gecommuniceerd via pers of wat voor kanalen dan ook dat er een ander voorstel zou aanvaard zijn. Het is minstens pijnlijk om vast te stellen dat het bestuur oproepen lanceert voor projectvoorstellen, dat vrijwilligersorganisaties daar moeite, tijd en energie in stoppen en dat het bestuur zich zelfs de moeite niet getroost om een woord van dank voor het indienen van een voorstel te versturen noch zelfs maar te laten weten dat het voorstel niet aanvaard is …

 

Tijdens het proces van de Toekomst van Brugge is door het stadsbestuur ook beloofd een actief leegstandsbeheer uit te werken in Brugge. De VZW heeft op verzoek van het stadsbestuur daarvoor contractvoorbeelden, voorstellen van manier van aanpak, prijszettingsvoorstellen voor atelierwerking voorgesteld, maar ook hier is verder niets mee aangevangen.

 

Eind van 2016 heeft de VZW meegewerkt aan de oproep van Het Entrepot rond een enquetering van Brugse Kunstenaars naar atelierbehoeftes en zijn voorstellen uitgewerkt naar samenwerking met Entrepot.

 

Eindresultaat is dat de VZW per 1 januari 2017 geen zicht heeft op enige atelierwerking in Brugge, noch in samenwerking met de privé-sector, noch in samenwerking met het stadsbestuur.

 

 

 

  1. Tentoonstellingswerking

 

Naast de atelierwerking heeft de KunstGroepBrugge VZW ook als doelstelling om te ijveren voor ruimte voor Brugse Kunstenaars om te kunnen tentoonstellen. Dit uitgaande van de vaststelling dat het bestaande aanbod hiervoor in Brugge ofwel niet kwaliteitsvol genoeg is ofwel te duur is om realistisch te zijn voor het gros van de in Brugge actieve kunstenaars.

 

De VZW streeft er naar om jaarlijks een groepstentoonstelling van haar leden te organiseren. In 2016 is geen derde editie van EXPOLITIE doorgegaan in het voormalige politiekantoor in de Hauwerstraat. Er was na de vorige tentoonstelling door het stadsbestuur aangegeven dat er geen volgende editie kon zijn, aangezien in 2016 het gebouw in de Hauwerstraat zou verbouwd worden (quod non …).

 

De groepstentoonstelling is georganiseerd in de Lange Raamstraat als afscheid van de atelierwerking aldaar. De tentoonstelling sloot aan op het weekend van Buren Bij Kunstenaars, en 15 kunstenaars stelden tentoon in de Lange Raamstraat.

 

  1. Educatieve werking

 

In 2016 is één lessenreeks “Tekenen naar model” georganiseerd. Hiervoor schreven 5 mensen zich in, wat ongeveer ook de capaciteit was van de locatie waar de lessen doorgingen.

Samen met het Sint-Andreasinstituut Sint-Kruis is een dynamoproject ingediend onder de titel “Een kijk in, op en uit de torens van Brugge”. Een vijftal leden-kunstenaars van KunstGroepBrugge VZW werken mee aan dit educatief project, dat als doel heeft “zowel de school, de leerkrachten maar vooral de leerlingen in samenwerking met de externe partner (=KGB-VZW) te verrijken met leerkansen, nieuwe vaardigheden en dit vooral binnen de domeinen muzische vorming en sociale vaardigheden. Voor de externe partner betekent samenwerken met kinderen vooral kennis maken met hun spontaniteit en onbevangenheid die originaliteit in het creëren van kunst teweeg brengt. De specifieke benadering van 10-jarigen op hun kunstvorm en vaardigheden leert hen met andere ogen naar de eigen kunst kijken.”

 

We kijken uit naar de resultaten van dit project, dat loopt van februari 2017 tot mei 2017.

Kadasterend

Vandaag definitief de deur van de Lange Raamstraat 1 achter ons toegetrokken. Vier jaar, tien maand en achttien dagen hebben we hier 28 ateliers kunnen aanbieden aan creatief Brugge.  In die periode hebben 78 kunstenaars kunnen gebruik maken van deze voor Brugge unieke locatie. We hopen dat iedereen ondertussen een goede werkplek gevonden heeft en hopen ook ooit in de toekomst opnieuw ateliers te kunnen aanbieden.

Als kunstenaars een gebouw verlaten dan blijft er wel iets achter …

_dsc4490
_dsc4487

_dsc4485

_dsc4482

 

_dsc4481

 

_dsc4478

 

_dsc4476

 

_dsc4471

 

_dsc4468

 

_dsc4467

 

_dsc4466

KGB Dakloos

De gebruiksovereenkomst van KunstGroepBrugge VZW voor de gebouwen van het voormalig kadaster in de Lange Raamstraat is opgezegd vanaf 17 oktober 2016. De nieuwe eigenaar wenst binnenkort grondige verbouwingswerken op te starten.  Door deze opzeg komt er een einde aan bijna 5 jaar atelierwerking op deze locatie.  Activiteiten die wij nog in het vooruitzicht stelden, zijn noodgedwongen afgelast.

Het gebruik van het voormalig kadastergebouw als atelierruimte startte op 1 januari 2012. In die periode zijn in totaal 61 gebruiksovereenkomsten gesloten en waren er in totaal 78 kunstenaars die gedurende korte tot lange periodes gebruik gemaakt hebben van een atelier. Er zijn op dit moment nog 3 gebruikers die er van de eerste dag bij waren. Door deze opzeg komen er in Brugge op de slag 25 kunstenaars bij die niet langer beschikken over een treffelijk atelier. Zij zich voegen zich nu bij tientallen anderen die vergeefs zoeken naar geschikte atelierruimte in Brugge.

Door de stopzetting van het gebruik van de Lange Raamstraat verdwijnt opnieuw een locatie waar creatief Brugge aan de slag kon. De KunstGroepBrugge vzw, die instond voor de exploitatie van het gebouw, poogt sinds verschillende jaren zonder resultaat om de nood aan betaalbare ateliers én tentoonstellingsruimtes in Brugge aan te kaarten. Aangezien aankloppen bij de overheid tot op heden tot niks geleid heeft doet KunstGroepBrugge thans een rechtstreekse oproep aan alle eigenaars van leegstaande panden in Brugge.

KunstGroepBrugge hoopt met geïnteresseerde eigenaars verder te kunnen nadenken over een Toekomst voor Brugge waar ook ruimte is voor creatie.  Als bestaande organisatie hebben wij ruimschoots bewezen, en willen wij nog verder bewijzen dat een tijdelijke overeenkomst mogelijk is om kunstenaars nuttige atelierruimte aan te bieden. Gezien onze ervaring en flexibiliteit kan onze werking instaan voor een volwaardig gebruik van een gebouw dat momenteel in onbruik is geraakt.

Wie voor een laatste keer wil zien hoe deze plek zijn plaats had in creatief Brugge is welkom tijdens het weekend van Buren bij Kunstenaars op 14, 15 en 16 oktober.

 

EXPOLITIE II

Front_ExpoloitieII

KunstGroepBrugge VZW organiseert voor het tweede jaar op rij een expositie van Brugse kunstenaars, in de kantoren van het leegstaande politiekantoor, Hauwerstraat 3, te Brugge.

EXPOLITIE II kan u op twee manieren bezoeken. Enerzijds is er een selectie van werken van de deelnemers. Anderzijds stellen we ook graag onze eigen werking voor. KunstGroepBrugge VZW zoekt, vindt en benut ruimte voor lokale kunst en kunstenaars.

31 creatievelingen stellen zich aan u voor, binnen dit platform voor kunst in Brugge. Wij maken graag kennis met u.

Op 19-20 en 26-27 september 2015, telkens van 10:00 tot 18:00

Zoek u ook ruimte voor kunst ? KunstGroepBrugge VZW is er voor u.

EXPOLITIE II stelt u voor:

Friedel Sarazijn

Peter Six

Marc Troffaes

Gretel Vyvey

Chris De Clercq

Martina Träger

Jean Blommaert

Pedro

Heinz Walcarius

Marie-Anne Cleppe

Julia Saey

Robin Schillewaert

Joke Debaere

Igor Demeyer

Anne Vandendaele

Chris Masson

Martine Duprez

Stan Cepe

Anastasiya Rybina

Margarita Roza Tamindarova

Luc Bacque

Lilianne Decuypere

Bea Steen

Magda Steen

Francine Steen

Leen Tack

Lies Meuleman

Hendrik Vanwalleghem

Lut Weymans

Annie Daenens

Maria Criztina Pereira

Jaarverslag werking VZW 2014

1. Atelierwerking

1.1. Lange Raamstraat 1

Het gebouw Lange Raamstraat 1 (voormalige kantoren van het Kadaster te Brugge) is eigendom van Wilma Project Development. De eigenaar wenst op deze site een woonproject te realiseren. In afwachting van het realiseren van dit bouwproject worden de gebouwen in bruikleen gegeven aan Entrakt. De KunstGroepBrugge VZW huurt vanaf 1 januari 2012 een deel van dit gebouw met de bedoeling om ateliers te verhuren aan lokale kunstenaars.

In het gebouw zijn in totaal 27 lokalen beschikbaar om als atelier ter beschikking te stellen. De bezettingsgraad was steeds hoger dan 25 lokalen per maand.  In het jaar 2014 zijn er 4 gebruikers die hun gebruik opgezegd hebben en zijn er 6 gebruikers bijgekomen.

Begin maart 2014 is voor de eerste keer een afrekening van het verbruik van het gebouw in de Lange Raamstraat ontvangen. Deze afrekening had betrekking op de periode tussen 01/01/2012 en 31/12/2013. Na discussie met Entrakt over de berekeningswijze en de betaalde voorschotten moest nog 3429,11 euro bijbetaald worden (het oorspronkelijk door Entrakt gevraagd bedrag was 6845,14 euro). Deze bijkomende kosten zijn verdeeld over alle huurders à rato van het gebruikte oppervlakte en hun huurperiode.

Om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw bijkomende betalingen zouden moeten gedaan worden zijn de bedragen voor de provisie voor alle lokalen vanaf 01/05/2014 verhoogd met zo’n 15 %. Tegelijkertijd is ook besloten om bijkomend aan elke gebruiker een maandvergoeding van 6 euro te vragen voor de kosten die betrekking hebbe op het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw (gangen, sanitair, trappenhall). Waar in het begin dit via een beurtrol verdeel is over alle gebruikers was dat, bij volledig gebruik van alle verdiepingen niet meer haalbaar en is besloten hiervoor 2 keer per maand iemand te betalen voor het onderhoud. Hiervoor is een overeenkomst gesloten via een interimbureau.

De basisovereenkomst voor elke gebruiker met Entrakt is ook omgezet van een “gebruiksovereenkomst” naar een “overeenkomst voor bezetting ter bede”. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn sterk vergelijkbaar met de gebruiksovereenkomst, belangrijkste verschil voor elke gebruiker is dat de opzegperiode nu zowel voor eigenaar als gebruiker op 1 maand geplaatst is (voorheen was de opzegperiode 3 maand voor de gebruiker en 1 maand voor de eigenaar).

1.2. Alternatieve locaties

Per 1 oktober 2014 heeft de eigenaar van het gebouw in de Lange Raamstraat 1 een geldige bouwvergunning verkregen voor het afbreken van delen van het gebouw en het bouwen van appartementen. Dit houdt in dat kan verwacht worden dat de overeenkomst met Entrakt voor tijdelijk gebruik van het gebouw in de nabije toekomst zou kunnen opgezegd worden.

Reeds lang hiervoor is de KunstGroepBrugge VZW op zoek gegaan naar alternatieve locaties in Brugge voor de verderzetting van de atelierwerking.

De leegstandsbeheerders actief in Brugge zijn gecontacteerd om de VZW voor te stellen als potentiële gebruiker van leegstaande gebouwen. Hieruit is nog geen concreet aanbod gekomen.

Er is eveneens onderhandeld met een private eigenaar van een pand waar een 5-tal ateliers konden beschikbaar gesteld worden. De eigenaar heeft uiteindelijk beslist om met een andere gebruiker samen te werken.

Er is door de VZW een beleidsnota voorgesteld aan het stadsbestuur van Brugge, waarbij voorgesteld is aan het bestuur om:

– een actief leegstandsbeleid in Brugge op te starten en dit zowel voor de panden in eigendom van de stad Brugge als t.o.v. private eigenaars met leegstand.

– het op te richten autonoom stadsontwikkelingsbedrijf een specifieke taakstelling te geven m.b.t. atelierwerking in panden “in transitie” naar een ander gebruik

-het leegstaande voormalige politiekantoor in de Hauwerstraat in afwachting van de realisatie van de nieuwe bestemming ter beschikking te stellen aan de KunstGroepBrugge VZW voor zowel tentoonstellingswerking, atelierwerking als workshopwerking.

Deze beleidsnota werd in eerste instantie positief ontvangen door de betrokken schepenen, waarbij bevestigd werd dat het voorstel tot ter beschikkingstelling van het gebouw aan de VZW zou ondersteund worden. Uiteindelijk heeft dit evenwel tot geen resultaat geleid:

– er is nog steeds geen leegstandsbeleid in Brugge

– het weliswaar opgericht autonoom stadsontwikkelingsbedrijf is op dit moment een lege doos zonder enige werking

– het gebouw in de Hauwerstraat is niet ter beschikking gesteld aan de KunstGroepBrugge VZW, maar wordt wel quasi permanent ter beschikking gesteld aan de eigen stadsdiensten en andere private organisaties voor tijdelijke tentoonstellingen en evenementen (dit evenwel wel op ad-hoc basis zonder ook hiervoor enige beleidsdoelstelling naar voor te schuiven of selectiecriteria uit te werken).

2. Tentoonstellingswerking

Naast de atelierwerking heeft de KunstGroepBrugge VZW ook als doelstelling om te ijveren voor ruimte voor Brugse Kunstenaars om te kunnen tentoonstellen. Dit uitgaande van de vaststelling dat het bestaande aanbod hiervoor in Brugge ofwel niet kwaliteitsvol genoeg is ofwel te duur is om realistisch te zijn voor het gros van de in Brugge actieve kunstenaars.

De VZW streeft er naar om jaarlijks een groepstentoonstelling van haar leden te organiseren. In 2014 werd hiervoor de vraag gesteld aan het Stadbestuur van Brugge om het leegstaande voormalige politiekantoor in de Hauwerstraat hiervoor te mogen gebruiken. Deze toelating werd verkregen en tussen 20 en 28 september 2014 werd de groepstentoonstelling op die plaats georganiseerd onder de titel “EXPOLITIE”.

Voor EXPOLITIE waren in totaal 44 kunstenaars uit Brugge en omgeving ingeschreven en mochten we in meer dan 1000 bezoekers verwelkomen gedurende de 6 dagen dat de tentoonstelling open was. Quasi het volledige gebouw was ingenomen dor de kunstenaars.

EXPOLITIE was voor Brugge een schot in de roos. Alhoewel we jammer genoeg het stadsbestuur niet konden overtuigen om een meer permanent karakter te geven aan het tijdelijk gebruik van dit gebouw door de KunstGroepBrugge VZW is in de praktijk het gebouw, sedert EXPOLITIE, quasi permanent in gebruik geweest voor tentoonstellingen en evenementen. Dit wijst er op zich op dat er in Brugge plaats en nood is voor een dergelijk multifunctioneel inzetbaar gebouw waar allerhande organisaties workshops, tentoonstellingen, evenementen, repetities, …. kunnen organiseren.

EXPO-LITIE strikes again !

De KunstGroepBrugge VZW heeft van het stadsbestuur van Brugge opnieuw toelating gekregen voor het gebruik van het voormalig politiekantoor in de Hauwerstraat voor een tentoonstelling van Brugse kunstenaars. Nadere informatie over de organisatie en de inschrijvingsvoorwaarden volgt binnenkort. Noteer alvast de volgende data:

– vrijdag 18 september 2015, vernissage

– 19 en 20 september 2015

– 25, 26 en 27 september 2015

 

EXPO-LITIE: dat smaakt naar meer !

EXPO-LITIE is een schot in de roos geweest en dat vooral door de kwaliteit van wat we konden bieden aan de bezoekers. Je merkte het tweede week-end al dat de dmon-aan-mond-reclame haar werk gedaan had. We konden uiteindelijk een pak bezoekers verwelkomen:

Zaterdag 20/09       116
Zondag 21/09          202
Donderdag 25/09   63
Vrijdag 26/09          102
Zaterdag 27/09        161
Zondag 28/09          393

Totaal                        1037

Hopelijk tot volgend jaar, misschien bij een andere EX!

 

DSC_6690

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

DSC_6760

 

DSC_6759

 

DSC_6691

 

DSC_6796

 

DSC_6706

 

DSC_6843

 

DSC_5301