Overeenkomst gebruiker-VZW

Tussen volgende partijen:

 

De gebruiker:

Naam:                       ______________________________________________

Adres:                        ______________________________________________

______________________________________________

Telefoonnr.:  _________________________

e-mail:           ______________________________________________

BTW-nr:        ______________________________________________

 

De KunstGroepBrugge VZW, vertegenwoordigd door:

Naam:                       ______________________________________________

Functie:         ______________________________________________

 

Wordt overeengekomen:

1. Gebruik atelier

De gebruiker neemt het lokaal ____________ van het gebouw Lange Raamstraat 1 in gebruik van de KunstGroepBrugge VZW en dat met ingang van ________________.

2. Lidmaatschap KunstGroepBrugge VZW

Om een lokaal te kunnen gebruiken dient de gebruiker ook lid te zijn van KunstGroepBrugge VZW.

3. Maandvergoeding

De gebruiker dient zijn maandvergoeding voor het gebruik van zijn lokaal voor de 5de dag van de komende huurmaand te betalen op de rekening van de KunstGroepBrugge VZW.

De maandvergoeding omvat de vergoeding aan Entrakt voor het gebruik van het lokaal, de provisie op het verbruik van water, gas en electricitiet en de vergoeding aan de KunstGroepBrugge VZW.

Voor lokaal _________ is de totale maandvergoeding _________ euro, als volgt verdeeld:

Maandvergoeding Entrakt:           ______________euro

Maandvergoeding VZW:               ______________euro

Provisie:                                           ______________euro

4. Overeenkomst van bezetting ter bede Entrakt

Naast onderhavige overeenkomst tussen de gebruiker en de KunstGroepBrugge VZW wordt door de gebruiker ook een overeenkomst van bezetting ter bede gesloten met Entrakt.

 5. Jaarlijkse afrekening van het verbruik

Jaarlijks, in de maand januari, wordt een afrekening gemaakt van het verbruik van water, gas en electriciteit. Aangezien er geen afzonderlijke tellers per lokaal zijn, wordt het totaalverbruik van het gebouw verdeeld over de gebruikers à rato van de gehuurde oppervlakte en de gehuurde periode. De betaalde provisie wordt hiervan afgetrokken en indien het verbruik hoger is dan de betaalde provisie dient voor de eindafrekening bijbetaald te worden. Indien de betaalde provisie hoger is dan het reëele verbruik wordt het saldo als bijkomende provisie behouden en niet teruggestort.

Indien zou blijken dat de betaalde provisie niet volstaat voor de dekking van het verbruik dan kan de KunstGroepBrugge VZW, mits akkoord van de gebruiker, de provisie voor het komende jaar verhogen, zodanig dat de betaalde provisie beter overeenkomt met het reële verbruik.

6. Borg

Er moet door de gebruiker een huurborg van 2 maandvergoedingen betaald worden. Deze borg bedraagt voor het lokaal ______   _______ euro.

De borg wordt gestort op de rekening KunstGroepBrugge VZW.

 7. Indexering

De jaarvergoeding is jaarlijks indexeerbaar met 3,5 %. De gebruiker wordt hiervan voorafgaandelijk op de hoogte gebracht.

8. Gebruik van de lokalen

De lokalen mogen uitsluitend gebruik  worden als werkateliers en/of tentoonstellingstuimte voor beeldend werk of andere artistieke activiteit, us niet als fuif- of slaapruimte en niet als repetitieruimte voor muziek.

De gemeenschappelijke ruimten (gangen) kunnen als expositieruimte gebruikt worden,  maar alleen in overleg met de groep.

Het plaatsen aparatuur met een hoog elektrisch verbruik is niet toegelaten. Het schilderen van de lokalen in neutrale kleuren is toegelaten.

9. Verantwoordelijkheid

De gebruiker van een lokaal is verantwoordelijk voor zijn ruimte (schoonmaak, veiligheid, sleutels, afsluiten, verwarming afzetten, sluiten ramen, e.d.).

In het gebouw mag niet gerookt worden.

Het pand heeft een brandverzekering via Entrakt. De burgerlijke aansprakelijkheid en de inboedelverzekering dient de gebruiker zelf te verzorgen.

10. Verwarming

De verwarming werkt elke dag van 10.00 tot 17.00 uur. Omdat het een groot gebouw is en de de verwarming in de tussenruimten meestal uit staan, zal er in de lokalen wat extra verwarmd moeten worden. Bij verlaten van het lokaal moet de thermostaat op maximaal stand 1 geplaatst te worden.

11. Sleutels en sleutelborg

De gebruiker ontvangt 2 sleutels: één van de hoofdingang (deur aan de straat) en één van het lokaal. Indien de gebruiker een eigen slot wenst te plaatsen op de deur van zijn/haar lokaal, dan mag dat, maar dan moet wel binnen de 15 dagen een kopie van de nieuwe sleutel aan de KunstGroepBrugge VZW bezorgd te worden. Indien een slot met cijfercode geplaatst wordt dan dient ook de code aan de KunstGroepBrugge VZW medegedeeld te worden. Voor de sleutels dient een sleutelborg van 15 euro betaald te worden. Deze borg dient gestort op de rekening van de KunstGroepBrugge VZW.

12.Toegankelijkheid

Het gebouw is 24 uur per dag toegankelijk voor de gebruikerr. Hoofdingang, poort en koerdeur worden altijd gesloten, behalve wanneer er tentoonstellingen of activiteiten plaatsvinden. Bij de zij-inkom (kant parking) hangen 2 sleutels: één voor de poort-ingang en één voor de koer-ingang. Die zijn voor gemeenschappelijk gebruik, en dienen na gebruik steeds teruggeplaatst te worden. Bij verlaten van het gebouw dient de voordeur altijd met de sleutel gesloten te worden, het simpel dichttrekken van de voordeur volstaat niet om de deur goed te sluiten.

 13. Privacy en gasten

De gebruiker heeft het recht op privacy in zijn lokaal als hij dat wenst.

De gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn gasten, cursisten of medewerkers de huisregels kennen. Als een een gast de huisregels niet navolgt, is de gebruiker verantwoordelijk. Als er gelegenheden of activiteiten zijn waar meer dan 10 mensen bijeenkomen, dient de VZW (en daarmee Entrakt) daarvan op de hoogte gesteld te worden.

14. Onderhoud gemeenschappelijke ruimten

Uit de groep gebruikers neemt één persoon per maand de hoofdverantwoordelijkheid op zich voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten: gang, toiletten, trappenhal, vuilnis, parkeerplaats. Hiervoor wordt materiaal ter beschiking gesteld door de VZW. Jaarlijks wordt hiervoor een planning opgemaakt.

15. Parkeren

Er zijn 5 stroken (linkerzijde) gereserveerd voor derden. Parkeren op de overige plaatsen op de binnenkoer is toegestaan, maar als Entrakt iemand vindt die voor de parkeerplaats wil betalen, vervalt dit recht tot gebruiken. Een parkeerstrook kan niet toegeëigend worden. Bij gebruik van parking dient te poort gesloten te blijven (dus niet opendoen bij toekomen en pas terug sluiten na het opnieuw verlaten van de parking)

16. Overtreding

Indien een gebruiker nalaat zich aan dit reglement te houden, dan kunnen de andere gebruikers dit melden bij de VZW, die daarbij Entrakt zal inschakelen en de  betreffende gebruiker verplichten het pand binnen één maand te verlaten.

17. Opzegging gebruik door de gebruiker

Het gebruik is voor onbepaalde duur, doch voor minimaal 2 maanden en dient 2 maanden van te voren worden opgezegd door de gebruiker. Dit gebeurt bij aangetekend schrijven aan Entrakt en bij melding aan de KunstGroepBrugge VZW te gebeuren. Het lokaal dient “in goede staat” achter gelaten te worden, waarbij de VZW en Entrakt een controlerende functie hebben.

De gebruiker verbindt zich ertoe zelf een nieuwe gebruiker aan te brengen bij zijn vertrek. De KunstGroepBrugge VZW zal daarbij ondersteunend werken. Komt er een vervanger vòòrdat de 2 maanden opzeg voorbij zijn, dan kan de oude gebruiker  eerder vertrekken en de nieuwe gebruiker direct zijn intrede doen en het gebruik overnemen.

 18. Opzegging huur door Entrakt

Entrakt kan het gebruik opzeggen met een opzegtermijn van één maand, zonder daartoe een reden op te geven.

 19. Terugbetaling borg

De betaalde borg wordt pas terugbetaald:

–          nadat bij controle blijkt dat het lokaal in goede staat achterlaten is na opzeg van het gebruik

–          na betalen van de eindafrekening van het verbruik van de gebruiksperiode. Deze afrekening gebeurt jaarlijks en dus niet bij het stopzetten van de huur.

20. Controle

Entrakt en KunstGroepBrugge VZW hebben te allen tijde het recht om controle op het gebruik van de lokalen te voeren.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.